Algemene voorwaarden

01 - Algemeen
01-01 Introductie
01-02 Bereikbaarheid
01-03 Begrippen
01-04 Geheimhoudingsplicht

02 - Webhosting, domeinnamen en certificaten.
02-01 Een domeinnaam registreren
02-02 Een domeinnaam gebruiken
02-03 Verhuizen van een domeinnaam naar Maartens automatisering
02-04 De overdracht van een domeinnaam
02-05 Elders geplaatste domeinna(a)m(en)
02-06 Vervallen domeinna(a)m(en)
02-07 Geblokkeerde of vervallen domeinna(a)m(en)
02-08 Overeenkomst webhosting
02-09 Overeenkomst webhosting en huren van een website
02-10 Niet toegestaan (webhosting)
02-11 Waar mag je het webhosting account voor gebruiken?
02-12 Overmacht en storingen
02-13 Schijfruimte en dataverkeer
02-14 Veiligheid van uw data
02-15 Voorkom verlies van uw data

03 - Scripts (geprogrammeerde onderdelen).
03-01 Extra uitleg en behorende bij het onderdeel over de scripts.
03-02 Specifieke wensen (maatwerk).
03-03 Garantie bij scripts.
03-04 Discussie bij disfunctioneren.
03-05 Eisen voor het draaien van scripts.
03-06 Licentie van een script.
03-07 Risico bij het gebruik van een script.
03-08 Veiligheid van uw data.
03-09 Voorkom verlies van uw data.
03-10 Aanpassen van een script

04 - Webdesign
04-01 Door opdrachtgever aangeleverde materialen.
04-02 Website huren.

05 - Financieel
05-01 Betalen
05-02 Opdrachtgeven kan of wil niet of niet op tijd betalen
05-03 Correspondentie bij factureren
05-04 Consequenties bij te laat betalen
05-05 Wanneer ontvangt de opdrachtgever een factuur?
05-06 Facturen
05-07 Offertes en aanbiedingen
05-08 Voorschot

06 - Overige belangrijke afspraken
06-01 Duur, termijn en risico
06-02 Opschorten, ontbinden en opzeggen
06-03 Overmacht
06-04 Eigendomsvoorbehoud
06-05 Garantie
06-06 Aansprakelijkheid
06-07 Vrijwaring
06-08 Intelectuele eigendom
06-09 Toepasselijk recht en geschillen

07 - Targets en streefdatums
07-01 Algemeen
07-02 Producten
07-03 Bij een onderhoudscontract
07-04 Storing website
07-05 Webdesign en scripting
07-06 Harde target

01 - Algemeen

01-01 Introductie

U gaat diensten of producten afnemen van Maartens automatisering. Het is voor u en mij heel belangrijk dat u de spelregels kent. Deze spelregels zijn gemaakt om misverstanden te voorkomen. In plaats van juridische termen en ingewikkelde zinnen probeer ik u op een zo duidelijk mogelijke manier de regels uit te leggen. Er zijn geen kleine lettertjes, maar gewoon duidelijke Nederlandse teksten. Als u iets niet begrijpt, schroom dan niet om uitleg te vragen. Het is wel zo dat deze uitleg nooit de voorwaarden aanpast, deze voorwaarden zijn dan ook niet onderhandelbaar.

Een paar simpele uitdrukkingen: er zijn twee partijen, ik en u. Ik staat voor Maartens automatisering, en slaat op William Maartens of iemand die producten en of diensten gebruikt van William Maartens. Voor een reseller, partner of andere samenwerkingsvorm zijn deze voorwaarden ook geldig. De reseller, partner of andere derde wordt dan ook verplicht om deze voorwaarden door te geven aan zijn / diens afnemer als er enige dienst of product van Maartens automatisering bijzit. Soms word ik vervangen door ons, de betekenis voor u als klant blijft hetzelfde. U, jullie, jij of jou en natuurlijk het woordje klant, staat voor degene die een dienst of product afneemt van Maartens automatisering.

Er kunnen in deze voorwaarden taalfouten voorkomen, of fouten in de zinsopbouw. Dit komt meestal omdat er zoveel mogelijk juridische termen zijn vervangen door normale woorden om het duidelijk te houden. Het kan ook zijn dat er in deze voorwaarden afspraken zijn die door een rechter worden afgekeurd. Hoewel ik mijn uiterste best doe om alles zo eerlijk mogelijk op te stellen, kan ik dit niet uitsluiten. Taalfouten e.d. doen geen afbraak op de geldigheid van de voorwaarden en vormen derhalve ook nooit een onderwerp voor discussie. Een onrechtmatige afspraak doet ook geen afbraak op de overige voorwaarden, deze blijven allemaal gewoon van kracht.

Naar de index

01-02 Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is cruciaal, u moet als klant immers altijd kenbaar kunnen maken wat u wilt. Ook wilt u zo snel mogelijk worden geholpen bij problemen, of zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag. Om de kosten te drukken (in uw voordeel), is besloten om geen telefoniste of secretaresse in te huren. Het telefoonnummer dat ik hieronder noem, is dan ook enkel bedoeld voor tekst berichten (sms of whatsapp). Indien nodig zal ik u terugbellen (gratis), uiteraard moet u dan wel uw telefoonnummer doorgeven en moet dit een normaal Nederlands telefoonnummer zijn. Dus geen 0900 of nummers met extra kosten.

U krijgt van mij zo snel mogelijk een reactie als dit verwacht wordt, u kunt er vanuit gaan dat dit binnen 5 werkdagen zo is. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoek ik u om het nogmaals te proberen. Werkdagen zijn elke maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. De schoolvakanties worden meestal gebruikt om de administratie bij te werken, de eigen sites te updaten en achterstallig werk in te halen. U dient er rekening mee te houden dat in die periodes geen reactie komt, maar dit komt wel direct na deze periode. Uw bericht blijft dus bewaard!. Mocht u een website hebben die niet meer zichtbaar is, of een script dat niet meer bruikbaar is dan kunt u dit doorgeven (vergeet niet de naam van uw website!). Ik zal deze dan zo snel mogelijk weer werkende maken. Dit geld ook tijdens vakanties en weekeinden.

Voorkeur van correspondentie: e-mail, en in dringende gevallen SMS of Whatsapp.

Maartens Automatisering
KvK: 17190527 's-Hertogenbosch

Correspondentie adres:
5e Haren 62
5233 BM 's-Hertogenbosch
Whatsapp en SMS: 06-22942960
Facebook: https://www.facebook.com/uwpartner
E-mail: info@maartens-automatisering.nl

Naar de index

01-03 Begrippen

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Maartens automatisering wordt gesloten

Producten en diensten: de door Maartens automatisering geleverde producten en diensten zoals bijvoorbeeld webdesign, scripting, webhosting, dedicated server verhuur, huur en registratie van een domein en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst: het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door Maartens automatisering, door haar schriftelijk meestal per e-mail bevestigd, van bestelling door opdrachtgever van levering van een of meer producten of diensten van Maartens automatisering

Van toepassing op: deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Maartens automatisering en een opdrachtgever waarop beide deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maartens automatisering, voor de uitvoering waarvan door Maartens automatisering derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor eventuele medewerkers van Maartens automatisering, partners van Maartens automatisering en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Maartens automatisering en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Maartens automatisering niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Maartens automatisering in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Conflicten in de voorwaarden: Binnen deze voorwaarden kunnen conflicten voorkomen. Er zijn verschillende diensten die specifieke voorwaarden hebben. In het beginsel zijn de voorwaarden voor alle diensten en producten van Maartens automatisering geldig. Zo worden producten en diensten gedekt welke niet afzonderlijk worden behandeld. Indien het een specifieke dienst betreft, en deze dienst hanteert afwijkende voorwaarden dan zijn die voorwaarden geldig boven de algemene voorwaarden. Een voorbeeld: bij webdesign en scripting gelden afwijkende voorwaarden wat betreft de aflevering van het geheel. Ook is bij scripting nooit de volledige garantie van toepassing. De afwijkingen staan binnen de juiste secties en aldaar toegelicht.

Naar de index

01-04 Geheimhoudingsplicht

Zowel de opdrachtgever als Maartens automatisering hebben na het aangaan van een overeenkomst een geheimhoudingsplicht. Alle e-mail en andere documentatie verzonden naar de opdrachtgever of verzonden door de opdrachtgever zal vertrouwelijk worden behandeld. Prijsafspraken, ontwerpen en andere digitale werken worden nooit doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de oorspronkelijke verzender. Uitzondering op deze regel is als er sprake is van een tussenpersoon, bijvoorbeeld een partner van Maartens automatisering, of iemand die werkzaam is voor de opdrachtgever en uit diens naam correspondeert met Maartens automatisering. Het versturen van digitale werken is altijd op risico van de opdrachtgever, dit omdat e-mail en andere digitale transport ook kan worden onderschept. Het is van belang dat indien zeer vertrouwelijke informatie wordt doorgegeven deze gecrypt (versleuteld) wordt verzonden. Indien informatie wordt gestolen, hetzij door fysieke inbraak of digitale inbraak, de andere partij direct op de hoogte wordt gebracht van dit voorval. Maartens automatisering kan niet garanderen dat de gegevens 100% veilig zijn. Maartens automatisering zal er wel alles aan doen om de gegevens zo veilig mogelijk te stellen. Dit verwacht Maartens automatisering ook van de opdrachtgever. U mag geen scripts, HTML-code of andere digitale werken van Maartens automatisering verkopen, uitlenen of zelfs maar laten inzien door derden. Dit met uitzondering van code die te zien is in een webbrowser omdat dit niet te voorkomen is. Soms mogen bepaalde delen worden bewerkt door andere specialisten (SEO of Webdesigners), mits dit schriftelijk is afgesproken met Maartens automatisering. Prijzen en afspraken vallen ook onder deze geheimhoudingsplicht. Maartens automatisering zal ook geen gegevens van u doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze gegevens betreffen niet openbare gegevens, zoals uw data op de site zelf, uw aangeleverde werken, login en wachtwoorden, databestanden enzovoorts. Ook de communicatie tussen u en Maartens automatisering blijft vertrouwelijk en zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden als waar deze communicatie voor is bedoeld. Een uitzondering op deze geheimhoudingsplicht zijn de gegevens die reeds openbaar zijn. Bijvoorbeeld bedrijfsgegevens die vrij opvraagbaar zijn via de kamer van koophandel. Of de eigenaar van een domein, dat weer vrij opvraagbaar is bij SIDN of een andere domeinnaam leverancier.

Naar de index

02 - Webhosting, domeinnamen en certificaten

02-01 Een domeinnaam registreren

Een nieuw domeinnaam aanvragen is vrij makkelijk en snel gedaan. Het enige waar de opdrachtgever op moet letten is dat deze domeinnaam niet in strijd is met de wet. De domeinnaam mag geen bestaand merk of handelsnaam zijn. De domeinnaam mag niet aanvechtbaar zijn door een andere partij. Indien de rechter bepaald dat een domeinnaam niet mag worden gebruikt of moet worden overgeheveld aan een andere partij zal Maartens automatisering hier direct aan meewerken. De opdrachtgever is wederom volledig verantwoordelijk. Een domeinnaam kan ook andere voorwaarden hebben, bijvoorbeeld welke karakters deze mag hebben, welke niet en hoeveel. Dit kan per TLD verschillen. Een TLD staat voor Top Level Domain, bijvoorbeeld .nl (Nederland), .eu (Europa), .com (commercial) enz..... Meer informatie kan altijd worden opgevraagd.

Naar de index

02-02 Een domeinnaam gebruiken

Een domeinnaam mag enkel worden gebruikt voor hetgeen waarvoor zij is bedoeld. Het versturen van spam, of alle andere vormen van gebruik dat in strijd is met de wet zijn strikt verboden. Maartens automatisering kan in dat geval het account blokkeren en justitie hiervan op de hoogte brengen.

Naar de index

02-03 Verhuizen van een domeinnaam naar Maartens automatisering

Een domeinnaam verhuizen van een derde naar Maartens automatisering is in principe kosteloos. Wel worden op dat moment opnieuw registratiekosten van een jaar in rekening gebracht. Bij een verhuizing blijven de gegevens van de eigenaar van dit domein ongewijzigd of komt deze op de algemene naam van Maartens automatisering te staan. U blijft daarbij gewoon eigenaar, en mag de bestelling zelf of een factuur met daarop deze naam als bewijs gebruiken. U mag de naam ook zelf doorgeven op het moment van de verhuizing. De opdrachtgever dient meestal te beschikken over een token, sleutel of code om de verhuizing daadwerkelijk in gang te zetten. Deze token, sleutel of code kan de opdrachtgever opvragen bij de vorige provider. De opdrachtgever hoeft enkel deze token, sleutel of code en domeinnaam door te geven aan Maartens automatisering, waarna Maartens automatisering de verhuizing in gang zal zetten. Alle overige bijkomstige werkzaamheden worden uitgevoerd door Maartens automatisering. De opdrachtgever blijft wel verantwoordelijk voor deze verhuizing. Mocht later blijken dat de opdrachtgever niet de eigenaar was of niet de rechten had om deze domeinnaam te verhuizen zal deze opdrachtgever hier volledig aansprakelijk worden gesteld. Wil de vorige hostingprovider de token niet geven, of eisen ze speciale handelingen dan kunt u daar ons van in kennis stellen. Wij kunnen dan voor u actie ondernemen om toch de naam te laten verhuizen.

Een domeinnaam is altijd uw eigendom, ook als u een website van Maartens automatisering gaat huren (https://website-huren.eu). Als u stopt met huren, mag u de domeinnaam ook opeisen. Echter moet deze wel voor het hele jaar betaald zijn, aangezien registratie altijd per jaar is. Betaald u bijvoorbeeld per maand, dan kan het zijn dat de overige maanden van het lopende jaar nog in rekening worden gebracht.

Naar de index

02-04 Overdracht van een domeinnaam

Anders dan verhuizen is de overdracht van een domeinnaam het veranderen van de eigenaar. De overdracht kan ook samengaan met een verhuizing. Bij een overdracht moeten zowel de oude als nieuwe eigenaar een formulier invullen en deze ondertekenen. Bij een overdracht worden wel administratiekosten in rekening gebracht, deze kosten zijn verschillend per leverancier van domeinnamen. De aansprakelijkheid ligt bij de opdrachtgever.

Naar de index

02-05 Elders geplaatste domeinna(a)m(en)

Hoewel ten zeerste aanbevolen is de opdrachtgever niet verplicht om domeinnamen bij Maartens automatisering te plaatsen. Zelfs niet als de opdrachtgever een hostingpakket afneemt bij Maartens automatisering. De opdrachtgever kan zijn domeinnaam doorverwijzen naar de nameservers van Maartens automatisering en zo toch over alle mogelijkheden beschikken. Indien ooit een ip adres, nameserver o.i.d wijzigt moet de opdrachtgever wel zelf regelen dat deze domeinnaam opnieuw correct wordt ingesteld. Ook bij elders geplaatste domeinnamen zijn de regels van gebruik (hierboven) volledig van kracht.

Naar de index

02-06 Vervallen van domeinna(a)m(en)

Normaal gesproken vervalt een domeinnaam enkel als de opdrachtgever hiervoor schriftelijk verzoekt. Echter bij een betaalachterstand kan het ook zijn dat een domeinnaam vervalt (door deze niet meer te verlengen). Indien de opdrachtgever achter staat met betalen, juist op het moment dat Maartens automatisering een domeinnaam van deze opdrachtgever wil verlengen kan deze verlenging niet doorgaan. Er is immers op dat moment geen geld voor. Het risico voor een verlenging ligt direct bij de opdrachtgever. In principe is Maartens automatisering enkel de administratieve en technische tussenpersoon tussen de opdrachtgever en uitgever van een domeinnaam. Een domeinnaam kan ook vervallen indien de rechter hierom verzoekt.

Naar de index

02-07 Geblokkeerde of vervallen domeinna(a)m(en)

Indien een domeinnaam is vervallen of het account is geblokkeerd komt er meestal automatisch een standaard pagina in beeld. Hierop staan een aantal verschillende redenen. Dit is ook zo, omdat de reden niet bekend is voor het systeem, en ook niet bekend hoeft te zijn voor het publiek. Als opdrachtgever bijvoorbeeld een betalingsachterstand heeft wordt het account geblokkeerd. Vanwege de privacy van de opdrachtgever gaan wij de reden niet publiceren. Het zou echter kunnen dat opdrachtgever door bepaalde omstandigheden nooit in staat is geweest om te reageren op facturen of herinneringen. Een pagina als deze roept meestal wel op tot een reactie. Of de opdrachtgever ziet deze pagina zelf, of een derde die op zijn beurt de opdrachtgever weer waarschuwt. De boodschap op de pagina is vrij neutraal zodat niemand weet wat er nu precies aan de hand is. Indien men zou reageren op het domein (iemand die deze wil kopen), krijgt deze te horen dat Maartens automatisering nog even wat biedingen afwacht. Ondertussen hoopt Maartens automatisering al in contact te zijn met de opdrachtgever. Het domein zal niet echt worden verkocht zonder toestemming van de opdrachtgever. Echter indien de opdrachtgever zelf een domein heeft geannuleerd wordt een bod op een domeinnaam wel serieus genomen. In dat geval wordt de eigenaar van deze domeinnaam op de hoogte gesteld van dit bod en kan dan beslissen wat er gaat gebeuren.

Naar de index

02-08 Overeenkomst webhosting

De overeenkomst gaat in per datum van het begin van de dienstverlening door Maartens automatisering. De overeenkomst heeft een duur van 1 jaar behoudens andersluidende schriftelijke of elektronische overeenkomst. De overeenkomst wordt na het verstrijken van de initiële contractsduur, welke die ook is, stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij met zoveel woorden schriftelijk is overeengekomen een einde van rechtswege per datum einde contractstermijn, want alleen dan eindigt de overeenkomst op datum einde contractstermijn. Op iedere verlenging volgt opnieuw stilzwijgend verlenging voor 12 maanden tenzij een van partijen tenminste 2 maanden voor het einde van de dan lopende verlengingen-periode van 12 maanden heeft medegedeeld de overeenkomst niet te willen verlengen. In dat geval eindigt de overeenkomst op de datum dat de lopende termijn van 12 maanden eindigt. De hierboven bedoelde mededeling van niet verlenging heeft alleen rechtseffect indien tijdig en schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail gedaan. Bij niet respectering van één of meer van deze voorwaarden is de overeenkomst weer verlengd voor 12 maanden, behoudens indien de andere partij alsnog akkoord gaat met de foutieve mededeling. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot tussentijdse opzegging/beëindiging van de overeenkomst gedurende de dan lopende contractsperiode. Andere betaalperiodes hebben geen invloed op de duur van deze overeenkomt. Maartens automatisering heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. In de in dit artikel genoemde gevallen is Maartens automatisering gerechtigd om hardware welke eigendom is van opdrachtgever, onder zich te houden totdat integralenvoldoening van Maartens automatisering vorderingen heeft plaatsgehad. Voorts is Maartens automatisering in de in dit artikel genoemde gevallen gerechtigd tot beëindiging van de domeinnaamregistratie bij SIDN en/of andere domeinnaamregistratie-organisaties van de website van opdrachtgever, en is Maartens automatisering gerechtigd tot beëindiging van bewaring van data van opdrachtgever.

Naar de index

02-09 Overeenkomst webhosting en huren van een website

In principe gelden dezelfde regels als bij 02-08 (Overeenkomst webhosting), met de volgende uitzonderingen:
Na het 1e jaar mag elke maand worden opgezegd met inachtneming van ten minste 1 maand opzegtermijn. Aangezien een domeinnaam wel per jaar wordt betaald (geregistreerd), kan het wel zo zijn dat u mij over het restant van het lopende registratie-jaar nog geld moet betalen.
Een gehuurde website is niet uw eigendom, maar van Maartens automatisering. U kunt de website dus niet meenemen! Uw domeinnaam kunt u wel meenemen, mits deze volledig is betaald.

Advies: voor de verhuizing of opzegging kunt u teksten, afbeeldingen e-mail en overige het beste opslaan op uw eigen p.c. Nadat de verhuizing of opzegging voltooid is kunt u niet meer bij uw gegevens.

Na de verhuizing of opzegging worden al uw gegevens vernietigd inclusief al uw e-mail, de website zelf en overige data.

Naar de index

02-10 Niet toegestaan (webhosting)

Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Maartens automatisering het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet.
 • - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.
 • - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
 • - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/commerciële MP3/warez/webcams te plaatsen op onze virtuele servers/shared hosting servers.

De aangeboden diensten van Maartens automatisering mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wel strijdig daarmee zijn onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:

 • - spamming;
 • - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • - het verspreiden van kinderpornografie;
 • - het uiten van racistische leuzen;
 • - het aanzetten tot oproer;
 • - het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (=hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden verricht door opdrachtgever dan heeft Maartens automatisering het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt

Naar de index

02-11 Waar mag je het webhosting account voor gebruiken?

Uw plek op de server, dat u huurt voor de webhosting is bedoeld voor het publiekelijk toegankelijk stellen van uw website. Het is niet bedoeld om er andere toepassingen op te installeren, of om deze plek te gebruiken voor streaming, gaming of opslag. E-mail wordt er tijdelijk opgeslagen tot op het moment dat u deze naar uw eigen apparaat haalt. De server is dus ook niet bedoeld om uw e-mail voor langere tijd op te slaan. Indien u dit wilt, kunt u contact met ons opnemen voor een oplossing. Er worden ook andere data opgeslagen, zoals data voor het anti spam systeem, statistieken en logs. Maartens automatisering kan deze data verwijderen als het account dreigt vol te lopen. De prioriteit is immers dat uw website online blijft. Uiteraard zullen we gegevens waarvan we denken dat u er iets aan heeft (statistieken bijvoorbeeld), niet zonder overleg verwijderen. U krijgt dan nog even de tijd (1 t/m maximaal 3 weken) om deze gegevens lokaal op te slaan.

Naar de index

02-12 Overmacht en storingen

Hoewel Maartens automatisering er alles aan doet om storingen te voorkomen is 100% uitsluiten hiervan niet haalbaar. Indien een server uitvalt heeft Maartens automatisering hiervoor reserve apparatuur ter beschikking. Het overzetten van data en instellen van de nieuwe server kost echter tijd. Het kan ook voorkomen dat de lijnen zelf uitvallen of andere hardware. In dat geval wordt er ook weer gebruik gemaakt van reserve apparatuur. Alle servers staan in beveiligde datacentrums met reserve generatoren en brandblus apparatuur. De kans dat juist de server uitvalt waarop uw website staat is ongeveer 1%. De kans dat uw website voor langere tijd uitvalt is te verwaarlozen maar helaas niet uit te sluiten. Wij kunnen ons enkel beroepen op de ervaringen uit het verleden. In 2009 en 2010 zijn er grote storingen geweest (1x lijnstoring, 1x brand). Hierdoor zijn sommige websites 48 uur uit de lucht geweest. In 2006 en 2008 zijn er kleinere storingen geweest zoals het crashen van een harde schijf. Hierbij zijn sommige websites 10-20 minuten onbereikbaar geweest. Storingen zijn geen reden tot het eisen van schadevergoedingen of opzeggen van een abonnement. Maartens automatisering zal deze eisen in dit geval dan ook afwijzen. Mocht een storing langer duren dan 1 week (7 dagen), dan mag u het abonnement van ons opzeggen. Het is wel zo dat ook een andere partij nooit kan garanderen dat alles altijd vlekkeloos verloopt. Wel kan men beweren (doen wij ook), dat men er alles aan zal doen om storingen te voorkomen, en in geval van storing deze zo snel mogelijk zal oplossen.

Naar de index

02-13 Schijfruimte en dataverkeer

De schijfruimte en het dataverkeer, welke opdrachtgever is toegestaan, is afhankelijk van het gekozen pakket respectievelijk bijzondere afspraken. Niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende tijdsperiode. In geval de opdrachtgever meer verbruikt dan de overeengekomen limiet, brengt Maartens automatisering dit extra verbruik in rekening. Maartens automatisering is gerechtigd om als extra verbruik meer dan incidenteel voorkomt, opdrachtgevers pakket te vergroten, zulks tegen de meerkosten van dat grotere pakket ten opzichte van het tot dan voor opdrachtgever geldende pakket. Maartens automatisering heeft te allen tijde het recht om het account van opdrachtgever offline te plaatsen indien dat account de overige gebruikers van Maartens automatisering systemen kan hinderen door het door dat account onttrekken van teveel bandbreedte/schijfruimte/data traffic en/of processorbelasting, query's of dergelijke. Nimmer kan hierdoor enige aanspraak door opdrachtgever worden gemaakt op vergoeding door Maartens automatisering van schade, in welke vorm dan ook of te welken titel ook of te welken belope ook.

Naar de index

03 Scripts

03-01 Extra uitleg en behorende bij het onderdeel over de scripts.

Dit stukje tekst is niet echt een onderdeel dat in de algemene voorwaarden zou moeten staat. Maartens automatisering staat echter voor duidelijkheid naar de opdrachtgever toe en poogt dan ook op een niet-technische wijze toe te lichten wat een script nu eigenlijk is. Een website bestaat uit diverse onderdelen. Eerst krijgen we de content ofwel de inhoud. Deze content kan door een webdesigner of de opdrachtgever zelf zijn geplaatst. Dit kan doormiddel van directe invoer of een CMS pakket. De content kan bestaan uit teksten, afbeeldingen, filmpjes, geluiden enzovoorts. Om alles op zijn plek te zetten hebben we html nodig. Aangezien deze voorwaarden geen cursus bevat gaan we hier niet diep op in. Aan deze html zit weer css gekoppeld. Css is een taal om de opmaak van een website te regelen. Dus de kleuren, formaten en posities (en nog veel meer). Nu zijn html en css statisch. Dit wil zeggen dat ze niet veranderen zonder dat iemand dat handmatig doet. Scripts zijn hierdoor anders dan de statische code. Scripts zijn bedoeld om een website dynamisch te maken. Ze kunnen verschillende soorten uitvoer genereren (overzichten, producten-lijsten, statistieken en nog veel meer). Ze kunnen ook invoer afhandelen (formulieren, links, knoppen enzovoorts). Deze invoer kunnen ze verwerken en opslaan (in een database) om weer te gebruiken voor de uitvoer. Een script kan geschreven zijn in bijvoorbeeld: php code, java, java-script, ajax enzovoorts. Eigenlijk is een script een taal dat lijkt op een echte programmeertaal. Het verschil tussen een script en een echter programmeertaal is het feit dat een script meestal is gebouwd bovenop een programmeertaal. Er zijn enorm veel voordelen voor scripts te noemen, vandaar dat wij er ook graag mee werken. Een script kan u enorm veel werk uit handen nemen, en maakt communicatie met uw bezoekers mogelijk. Een nadeel van een script taal is dat deze afhankelijk is van andere software. Denk aan uw tekstverwerker dat altijd lekker werkte onder windows-xp en toen u daarna over ging op vista werkte hij ineens niet meer. Dit is dan niet de fout van uw tekstverwerker, maar heeft een andere oorzaak (in dit geval het upgraden van uw besturingssysteem).

Dit is een belangrijke reden waarom Maartens automatisering zijn klanten altijd aanbeveelt om de servers van Maartens automatisering te gebruiken om hier de website op te laten draaien (hosten). Enkel in dit geval heeft Maartens automatisering invloed op de software die op de server, en dus onder het script draait.

Naar de index

03-02 Specifieke wensen (maatwerk).

Omdat de opdrachtgever nauw betrokken is bij het ontwikkelproces indien het gaat om maatwerk komt het vaak voor dat een opdrachtgever speciale wensen had / heeft of krijgt wat betreft de werking van een script. Deze speciale wensen worden meestal wel uitgevoerd door Maartens automatisering als deze technisch binnen de mogelijkheden vallen. Maartens automatisering zal wel een advies geven over deze wens(en) maar de uiteindelijke beslissing ligt dan bij de opdrachtgever. Het aanpassen of uitbreiden van een script kan wel gevolgen hebben voor de werking van de totale website. Een kleine aanpassing kan daarom veel werk met zich meebrengen. Alles moet weer opnieuw worden getest na een aanpassing, hierdoor kan ook de oplevering ernstig worden vertraagd. Ook kan het zijn dat deze extra werkzaamheden worden doorberekend in de factuur na oplevering. Extra werkzaamheden staan dus los van de oorspronkelijke offerte. Maartens automatisering geeft dan ook als advies om bij een extra wens eerst weer een offerte aan te vragen voor deze extra werkzaamheden. Ook kan de opdrachtgever dan een indicatie opvragen van de vermoedelijke vertraging.

Naar de index

03-03 Garantie bij scripts.

Een script kan erg complex zijn om te maken. Hierdoor is het bijna onmogelijk om helemaal foutloos een script op te leveren. Denk aan alle mogelijke vormen van invoer (een mens is onvoorspelbaar). Toch is het een streven van ons om scripts op te leveren met zo min mogelijk fouten. Wij testen onze scripts dan ook door en door, voordat we gaan opleveren. Toch kan het zijn dat na oplevering fouten worden ontdekt. Dit kan inderdaad aan het script liggen maar ook aan de omgeving. Een ander besturingssysteem, software op de server, andere versies van php, apache en meer kan de oorzaak zijn van het niet goed functioneren van een script. Het liefste willen wij daarom dat u bij ons ook de webhosting afneemt, zo hebben wij ook invloed op de configuratie van de server zelf. U bent echter niet verplicht om bij ons de hosting af te nemen. Wij doen ook na de oplevering ons best om de scripts te laten draaien op zoveel mogelijk verschillende configuraties. Er zijn echter wel wat eisen, deze bespreken we in de volgende sectie. Een fout in een script dient u ons zo snel mogelijk te melden zodat wij voor een oplossing kunnen zorg dragen (mits de fout in het script zelf zit). Het draaien van scripts zijn volledig voor uw eigen risico, het niet of niet juist functioneren van een script valt ook onder uw risico. U doet er verstandig aan om scripts eerst te testen op een testlocatie. Indien u bij ons gaat hosten en indien u door ons de scripts laat maken komt deze in eerste instantie automatisch op een testlocatie te staan. Het gebruik van deze testlocatie is tijdens de ontwikkeling gratis. Tijdens de ontwikkelingsfase is garantie niet van toepassing. In deze fase wordt elke ontdekte fout sowieso hersteld, mits de server aan de voorwaarden voldoet. Nadat een script is opgeleverd krijgt opdrachtgever 2 maanden de tijd om het script nog eens goed te testen. Binnen deze 2 maanden worden alle ontdekte fouten kosteloos hersteld. De tijd die nodig is om een fout te herstellen wordt bij de 2 maanden opgeteld. Stel dat u garantie heeft tot 12-02-2018. Nu ontdekt u een fout, het oplossen van deze fout is zeer complex voor Maartens automatisering. Er zijn nu immers ook risico factoren, de opdrachtgever heeft een site dat waarschijnlijk al is gevuld met gegevens, deze gegevens mogen natuurlijk niet worden aangetast door het herstellen van deze fout. Nu heeft Maartens automatisering 2 maanden nodig gehad om de fout te herstellen. De oorspronkelijke vervaldag van de garantie 12-04-2018 wordt nu 12-06-2018. Het is zeer ongebruikelijk dat een garantieperiode wordt verlengd, maar in dit geval lijkt ons dat terecht.

Naar de index

03-04 Discussie bij disfunctioneren

Als u toch besluit om het script bij een andere hostingprovider te laten draaien, en het script blijkt onverhoopt niet naar behoren te functioneren zal Maartens automatisering het volgende doen:

We zetten een testlocatie op, en proberen zo goed mogelijk uw situatie na te bootsen (de instellingen en software van de server aldaar), deze moeten wel worden doorgegeven uiteraard. De server moet ook aan onze voorwaarden voldoen (zie verderop). Als alles na behoren draait wordt het script teruggegeven en goed bevonden. Mocht het script dan nog niet op de server aldaar draaien, dan vormt dat geen punt van discussie. Onze ervaring is namelijk dat het (vaak) wordt afgeschoven op de programmeur en nooit aan de provider ligt. Sommige grote providers hebben daar een handje van, mijn vermoeden is dat zij een afschuif beleid hanteren en amper naar het probleem kijken. Ook wel logisch omdat de meeste mensen die u aan de telefoon treft waarschijnlijk werkzaam zijn bij een call center en geen bevoegdheden hebben om u Łberhaupt te helpen op dit gebied. Maartens automatisering speelt ook niet voor secretaresse en gaat dus niet zelf bellen of mailen uit uw naam. De correspondentie hier zult u zelf moeten voeren. Uiteraard ondersteunen wij u graag hierbij (denk aan bepaalde technische informatie). Naar de index

03-05 Eisen voor het draaien van scripts

Het kan zijn dat scripts ook werken op andere configuraties dan hieronder zijn vermeld, echter kunt u geen fouten rapporteren indien de server niet aan de hier genoemde specificaties voldoet:

  • Besturingssysteem Linux
  • Werkgeheugen minimaal 2048 MB, en een volledige moderne CPU quad-core of beter
  • Apache 2.3 of hoger met mod rewrite en .htaccess ondersteuning.
  • .Htaccess moet zichtbaar kunnen zijn via het FTP programma
  • Geen standaard instellingen zoals UTF-8 weergave, ingebouwde GZip functies, SU e.d.
  • PHP versie 7 of hoger, met GD library, gzip, mail, ftp.
  • Volledige toegang tot de mappen structuur via FTP,
  • Blijvende 777 (lees, schrijf, uitvoer rechten) voor de directory waarin de database moet komen.
  • Ruim voldoende schrijfruimte (bij een tekort komt de database in problemen, gegevens kunnen verminkt raken of verdwijnen).

Het kan zijn dat bij bepaalde onderdelen van de script (modules) nog extra eisen worden gesteld. Vraag hierna voor de aanvang van de bouw

Naar de index

03-06 Licentie van een script

Een script wordt altijd opgeleverd onder voorwaarde van een licentie. U mag het script enkel gebruiken op het domein dat op uw factuur wordt vermeld. Het script mag u niet op een ander domein gebruiken zonder hiervoor een nieuwe licentie aan te vragen. Dit is gedaan om de kosten voor u te drukken. Het ontwikkelen van een script kost vele malen meer dan wat u ervoor betaald. Deze kosten worden verdeeld over meerdere licenties. Indien u uw website inclusief de scripts en domeinnaam wilt doorverkopen mag dat als de nieuwe eigenaar ook akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Bovendien dient zowel u als deze nieuwe eigenaar dit aan ons door te geven zodat wij in bepaalde gevallen contact kunnen hebben

Naar de index

03-07 Risico bij het gebruik van een script.

Een script kan zeer complex zijn, laat staan een grote hoeveelheid scripts of grote scripts. De scripts zijn afhankelijk van software en hardware. Ook daar kunnen fouten in zitten. Het gebruik en risico van een script ligt daarom volledig bij de opdrachtgever. Als de opdrachtgever zeer zeker wil zijn van de werking zou hij/zij minimaal het volgende moeten doen; eerst in samenwerking met Maartens automatisering zoveel mogelijk testen tijdens de ontwikkelingsfase (op een testlocatie). Bovendien bij elke wens (aanpassing), goed de adviezen van Maartens automatisering opvolgen. Dit is niet verplicht, maar beperkt het risico op onjuist functioneren. Hierna de gehele garantieperiode van 2 maanden + debugtijd gebruiken om een select publiek toe te laten op de website zodat de scripts ook kunnen worden getest op de invoer. Anders dan bij open source software of reeds bestaande software worden onze scripts meestal specifiek voor de opdrachtgever geschreven en hebben daarom een betrekkelijk korte testperiode achter de rug.

Naar de index

03-08 Veiligheid van uw data

Maartens automatisering probeert de scripts zo veilig mogelijk te maken voor gebruik. Toch bestaat er geen garantie op deze veiligheid. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten weten dat alles te hacken valt. Wel moeten zowel de opdrachtgever als Maartens automatisering hun best doen om het deze kwaadwillende zo moeilijk mogelijk te maken. De opdrachtgever kan dit doen door te zorgen dat alles op een veilige server staat. De opdrachtgever moet zorgen dat zeer vertrouwelijke informatie op de server beperkt blijft tot datgene wat echt noodzakelijk is. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat niemand beschikking heeft over toegangsgegevens van het administratie paneel of de server zelf (FTP). Deze toegangsgegevens dienen zeer regelmatig te worden gewijzigd in niet makkelijk te raden woorden. Maartens automatisering heeft als veiligheid een ingebouwde ip blokkade, filters voor woorden en zinnen die veel door hackers en spammers worden gebruikt. Het opslaan van vertrouwelijke gegevens in een niet leesbare binaire taal. Ook nog wat andere veiligheidsmaatregelen die Maartens automatisering niet wil noemen, anders heeft het weinig zin.

Een onderdeel van deze algemene voorwaarden zegt ook dat de scripts (of delen daarvan) niet mogen worden bewerkt, gekopieerd of zelfs maar bekeken door anderen dan Maartens automatisering of medewerken van Maartens automatisering. Buiten copyright belangen is deze regel ook gemaakt om uw veiligheid te vergroten. Dit geeft tevens het verschil aan tussen onze scripts en open source scripts. Waarvan de code dus vrij toegankelijk is, en daarom een enorm risico vormt.

Naar de index

03-09 Voorkom verlies van uw data

Het kan iedereen overkomen dat data verloren gaat. Een stroomstoring kan hier al voor zorgen. Het is daarom aan te bevelen om regelmatig een kopie te maken van de data zodat in geval van verlies, dit verlies beperkt blijft. Maartens automatisering beschikt over een kopie van alle scripts, de opdrachtgever dient te beschikken over een kopie van zijn persoonlijke directory. Via FTP of een bestandsbeheerder is deze directory te vinden onder de naam db, dbase of database. Deze directory is de persoonlijke map en mag worden gekopieerd. Deze map bevat persoonlijke templates (ontwerpen voor de website) en de gehele database. Op sommige webservers komt het ook voor dat bij het wegschrijven van data een bestand wordt gemaakt van 0 bytes. Ofwel een totaal leeg bestand. Dit kan voorkomen als er geen schijfruimte meer ter beschikking is. Dit kan desastreus zijn voor de werking van de website en heeft verlies van data tot gevolg. Er is geen manier om dit via het script te voorkomen aangezien dit op de server zelf wordt geregeld. Om dit te voorkomen moet opdrachtgever zorgen dat er meer dan voldoende schijfruimte is. En als het dan toch een keer gebeurt is het fijn om over een goede back-up te beschikken. Maartens automatisering zal meestal kosteloos assisteren bij het terugzetten van data in geval van nood. Pas als het frequent gebeurt (meer dan 4x per jaar), of als de storing het gevolg is van een onjuiste server configuratie (van een 3e) kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Naar de index

03-10 Aanpassen van een script

Het aanpassen van een script is niet toegestaan. Zelfs een kleine aanpassing (komma, punt of spatie) kan ervoor zorgen dat een script niet meer werkt. Ook het laten aanpassen door derden is strikt verboden. U mag zelfs de scripts niet laten bekijken omdat deze onder de geheimhouding vallen. Bij het aanpassen van een script vervalt elk recht op garantie en kan de licentie per direct worden ingetrokken zonder restitutie van het betaalde. Ook kan Maartens automatisering u factureren voor het totaal recht van een script. Dit omdat het script nu niet meer zonder meer kan worden gebruikt voor andere klanten, en u de totale kosten van productie moet betalen. Houd u er rekening mee dat deze kosten ongeveer 0,50 cent per woord code zal zijn (exclusief BTW). Deze kosten kunnen dus enorm oplopen.

Naar de index

04 - Webdesign

04-01 Door opdrachtgever aangeleverde materialen.

Afbeeldingen, muziek, film en ander digitaal werk waarvan opdrachtgever zelf de maker of eigenaar is blijft onder zijn eigendom (auteursrecht). Door het aanbieden van deze materialen geeft opdrachtgever Maartens automatisering wel automatisch toestemming om deze te gebruiken voor het realiseren van het project. De materialen worden niet gebruikt voor projecten van een andere opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Ook templates ofwel ontwerpen voor een webpagina waarvan opdrachtgever de auteur is vallen onder deze afspraak. Indien de materialen niet onder het eigendom van opdrachtgever vallen, maar de opdrachtgever deze wel heeft aangeleverd vallen deze ook onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever moet zelf controleren of het aangeleverde daadwerkelijk mag worden gebruikt voor zijn project. Eventuele copyrights mogen niet worden geschonden. Maartens automatisering kan op locatie fotograferen op een telefoon (8 Mpix), of u kunt dit ook zelf doen. Dit is een goedkope oplossing om persoonlijk beeldmateriaal te gebruiken, zonder risico.

Naar de index

04-02 Website huren.

Alles dat is beschreven in 04-01, geld ook hier. Enkel dat de rechten van de lay-out zelf van Maartens automatisering is en blijft. Nog steeds moet de klant goed opletten dat de aangeleverde content vrij mag worden gebruikt!

Naar de index

05 - Financieel

05-01 Betalen

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of binnen de op factuur aangegeven termijn, op een door Maartens automatisering aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Maartens automatisering aangegeven. Maartens automatisering is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een door de wet bepaalde rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Maartens automatisering heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Maartens automatisering kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Maartens automatisering kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Maartens automatisering verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Maartens automatisering echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Omdat Maartens automatisering het niet eerlijk vind dat de kosten van het niet of te laat betalen in de prijzen wordt opgenomen hanteert Maartens automatisering hiervoor een vrij streng beleid. Als opdrachtgever te laat is met betalen krijgt deze van ons een herinnering, al vanaf de eerste herinnering kan administratie(incasso) kosten in rekening worden gebracht. Ook kan het niet tijdig betalen van een factuur andere consequenties hebben, deze staan ook benoemd in deze voorwaarden

Naar de index

05-02 Opdrachtgever kan of wil niet of niet op tijd betalen

Het kan iedereen overkomen dat men even niet genoeg geld heeft om een openstaande factuur te betalen. Opdrachtgever dient dit dan direct te melden aan Maartens automatisering. Indien mogelijk kunnen zij dan samen kijken voor een oplossing, meestal in de vorm van een betaling overeenkomst. Zo voorkomt opdrachtgever herinneringen en administratiekosten. Het kan ook zijn dat een opdrachtgever een factuur niet wil betalen omdat deze het niet eens is met de factuur. Ook dan dient de opdrachtgever dit direct te melden. Maartens automatisering legt dan uit waarvoor deze factuur dient, of indien opdrachtgever gelijk heeft een correctie uitvoeren.

Naar de index

05-03 Correspondentie bij factureren

De correspondentie, het versturen van facturen, herinneringen of andere correspondentie over financiŽle zaken verlopen altijd via de e-mail. Indien het e-mail adres van de opdrachtgever niet meer in gebruik is of om technische redenen niet meer te bereiken is, dient opdrachtgever dit direct te melden aan Maartens automatisering. Indien e-mail van Maartens automatisering wordt onderschept door een firewall, virusscanner of spamfilter dient opdrachtgever er zelf voor te zorgen dat deze berichten worden toegelaten. Opdrachtgever is immers zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van berichten.

Naar de index

05-04 Consequenties bij te laat betalen

Indien opdrachtgever niet op tijd betaald, is Maartens automatisering gerechtigd zijn dienstverlening op te schorten. Dit wil zeggen dat er geen werkzaamheden meer worden uitgevoerd totdat opdrachtgever heeft betaald. Indien opdrachtgever een webhosting account heeft, kan deze worden geblokkeerd tijdens de betaalachterstand. Eventuele domeinnamen kunnen niet worden verlengt indien opdrachtgever niet heeft betaald. Dit laatste kan heel vervelend zijn omdat deze domeinnaam dan door een ieder weer kan worden geregistreerd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van facturen. Indien een factuur niet op tijd is betaald krijgt opdrachtgever van Maartens automatisering een herinnering. Maartens automatisering kan voor deze herinnering tot 40 euro administratie(incasso)kosten rekenen. Ook bij volgende herinneringen kan telkens een verhoging worden berekend en eventuele wettelijke rente. Indien hierna nog steeds niet is betaald krijgt opdrachtgever een IN GEBREKE STELLING. Dit is de laatste kans om de openstaande bedragen alsnog te voldoen. Indien opdrachtgever dan nog niet betaald kan Maartens automatisering besluiten wanneer deze dat wilt, de openstaande vordering uit handen te geven aan een incasso bureau, of de openstaande vordering te verkopen. Deze gaat dus niet naar een incasso-bureau, maar wordt in zijn geheel verkocht aan een maatschappij die gespecialiseerd is in het innen van openstaande bedragen. Toch is de kans dat het zover komt erg klein aangezien Maartens automatisering heel open staat, en graag met opdrachtgever samen tot een oplossing komt. In de hele geschiedenis van Maartens Automatisering (op het moment van schrijven 10 jaar), is het pas 4x voorgekomen dat een openstaande rekening is doorverkocht.

Naar de index

05-05 Wanneer ontvangt de opdrachtgever een factuur?

Bij webhosting, certificaten en domeinnamen ontvangt opdrachtgever de factuur direct als deze een pakket of domeinnaam besteld. Bij de verlenging ontvangt opdrachtgever deze ruim een maand van te voren. Dit is gedaan om te voorkomen dat per abuis een domeinnaam verloren gaat. Bij scripting of webdesign ontvangt opdrachtgever de factuur nadat het werk is opgeleverd. Vaak is het zo dat Maartens automatisering om een voorschot vraagt in geval van scripting en of webdesign. Dit voorschot is om de eerste kosten te betalen, denk aan onderzoek, administratie en planning kosten. Het voorschot is ook bedoeld om te zien of de opdracht serieus is. Indien in de loop van een project (scripting en of webdesign) wordt besloten om de werkzaamheden te staken (hier moeten beide partijen het mee eens zijn), dan worden voorschotten niet terugbetaald. Deze zijn immers bedoeld om de (nu reeds gemaakte) kosten te dekken. Indien het werk wordt opgeleverd wordt het voorschot wel verrekend met de factuur zodat het totaal wat de opdrachtgever betaald niet hoger is dan de werkelijk afgesproken prijs.

Naar de index

05-06 Facturen

Een factuur hoort duidelijk te zijn. U kunt op de factuur de volgende gegevens vinden: naam, adres, postcode, woonplaats van u en van Maartens automatisering. Ook staat er op welke dienst of product er geleverd is, of geleverd gaat worden. Er staat ook een bedrag op zonder de BTW, het BTW bedrag en een bedrag inclusief de BTW. Mocht u in het buitenland verblijven dan kan dit afwijken (volgens de fiscale regels). Mocht er iets niet duidelijk zijn op deze factuur dan kunt u daar altijd over informeren. Mocht een factuur volgens u niet kloppen, dan moet u dat zo snel mogelijk aangeven (binnen maximaal 10 werkdagen). Maartens automatisering maakt een factuur nooit opnieuw, ook niet als deze fout is. Wel zal er in geval van deze fout een correctie worden gemaakt in de vorm van een creditnota, of nieuwe factuur, of beide. Een factuur moet u binnen een termijn betalen. Ook deze termijn staat op de factuur. U bent hiervoor geheel zelf verantwoordelijk. Bij niet op tijd betalen volgen er herinneringen met kosten, die u ook dient te betalen. De factuur komt binnen op het e-mail adres die u mij heeft gegeven. Mocht dit e-mail adres veranderen moet u dit tijdig doorgeven. Ook is het aan te raden om Maartens automatisering op de witte lijst (white list) te zetten, zodat facturen en belangrijke correspondentie niet in de spambox terecht komt. U bent dus geheel verantwoordelijk voor de ontvangst van de factuur.

Naar de index

05-07 Offertes en aanbiedingen

Vrijblijvende offertes: alle offertes en aanbiedingen van Maartens automatisering zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Maartens automatisering kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Maartens automatisering daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maartens automatisering anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maartens automatisering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Geldigheid: een offerte waarop geen geldigheidsdatum is vermeld heeft een geldigheid van 14 dagen. Deze gaan in op de dag dat de offerte wordt uitgebracht. De offerte is niet overdraagbaar maar specifiek gemaakt voor desbetreffende opdrachtgever. De offerte kan ook niet worden gebruikt voor toekomstige prijsafspraken.

Bespreekbaar: een offerte is vrijblijvend en bespreekbaar. Het staat de opdrachtgever vrij om te onderhandelen op de prijs of werkzaamheden. De offerte wordt steeds bijgewerkt totdat beide partijen het eens zijn. Hoewel een offerte delen van werkzaamheden met bijbehorende bedragen kan bevatten is de totaalprijs meestal gebaseerd op de complete opdracht. De delen zijn meestal enkel bedoeld om de opdrachtgever meer duidelijkheid te geven. Het schrappen van delen op de offerte kan invloed hebben op de totaalprijs maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook kunnen de deelprijzen worden aangepast na het schrappen van een of meerdere delen.

Conflicten: indien een afspraak binnen de offerte in conflict staat met deze voorwaarden, dan is datgene wat het meest gunstig is voor de opdrachtgever geldig.

Akkoord: bij het akkoord gaan van een offerte plaatst de opdrachtgever de opdracht definitief. De opdrachtgever gaat dan ook akkoord met deze voorwaarden en is vanaf dat moment ook verplicht zich hieraan te houden.

Annuleren: annulering van een opdracht kan enkel als de werkzaamheden nog niet zijn gestart en hierom schriftelijk wordt verzocht. In dit geval is Maartens automatisering de partij die beslist of het nog mogelijk is een opdracht te annuleren of niet. Het kan ook zijn dat Maartens automatisering de reeds gemaakte kosten in rekening brengt en daarna het restant van de opdracht annulleerd.

Naar de index

05-08 Voorschot

Sommige diensten dienen vooruit te worden betaald, dit zijn bijvoorbeeld webhosting, domeinnamen en certificaten. Maar ook onderhoudscontracten. Het kan ook zijn dat er een voorschot wordt gevraagd bij het bouwen van een website (of onderdeel daarvan). Maartens automatisering is dus vrij om dit te vragen. Uiteraard bent u vrij om aan te geven of u het daarmee eens bent of niet. Bent u het er niet mee eens dan kan de dienst of levering van het product worden geweigerd.

Bij de bouw van een website of deel daarvan is het volgende meestal van toepassing: 25% voordat de werkzaamheden van start gaan, 25% als 50% van de werkzaamheden voltooid zijn, 25% als 75% van de werkzaamheden voltooid zijn en de laatste 25% bij oplevering.

Naar de index

06 - Overige belangrijke afspraken

06-01 Duur, termijn en risico

De overeenkomst tussen Maartens automatisering en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Maartens automatisering derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Maartens automatisering dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Maartens automatisering zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Maartens automatisering heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door Maartens automatisering of door Maartens automatisering ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Levering geschiedt af bedrijf van Maartens automatisering. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Maartens automatisering gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan. Maartens automatisering is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Maartens automatisering de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maartens automatisering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Maartens automatisering worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maartens automatisering zijn verstrekt, heeft Maartens automatisering het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Maartens automatisering ter beschikking heeft gesteld. Maartens automatisering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Maartens automatisering is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Maartens automatisering gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Maartens automatisering bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Maartens automatisering op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Maartens automatisering een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Maartens automatisering gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Maartens automatisering daardoor direct of indirect ontstaan. Indien Maartens automatisering met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Maartens automatisering niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Maartens automatisering alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Maartens automatisering rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden

Naar de index

06-02 Opschorten, ontbinden en opzeggen

Maartens automatisering is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Maartens automatisering ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Maartens automatisering kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is Maartens automatisering bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Maartens automatisering kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Maartens automatisering op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Maartens automatisering de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Maartens automatisering tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Maartens automatisering gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Maartens automatisering gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Maartens automatisering, zal Maartens automatisering in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Maartens automatisering extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Maartens automatisering anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Maartens automatisering vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Maartens automatisering op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Naar de index

06-03 Overmacht

Maartens automatisering is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Maartens automatisering geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maartens automatisering niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Maartens automatisering of van derden daaronder begrepen. Maartens automatisering heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Maartens automatisering zijn verbintenis had moeten nakomen. Maartens Automatisering kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Maartens automatisering ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maartens automatisering gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Naar de index

06-04 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Maartens automatisering geleverde blijft eigendom van Maartens automatisering totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Maartens automatisering gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het door Maartens automatisering geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Maartens automatisering veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Maartens automatisering daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Maartens automatisering ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Maartens automatisering gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Maartens automatisering bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval Maartens automatisering zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Maartens automatisering en door Maartens automatisering aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Maartens automatisering zich bevinden en deze terug te nemen. Bij scripts en andere digitale werken blijft Maartens automatisering ten alle tijde eigenaar.

Naar de index

06-05 Garantie

De door Maartens automatisering te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Maartens automatisering kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Indien de door Maartens automatisering verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Maartens automatisering, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Wijzigingen in software of hardware vallen hier ook onder. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Maartens automatisering geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Maartens automatisering te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Maartens automatisering te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Maartens automatisering in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Maartens automatisering in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Maartens automatisering opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Maartens automatisering de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retoursontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Maartens automatisering, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Maartens automatisering te retourneren en de eigendom daarover aan Maartens automatisering te verschaffen, tenzij Maartens automatisering anders aangeeft. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Maartens automatisering daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Maartens automatisering en de door Maartens automatisering bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Naar de index

06-06 Aansprakelijkheid

Indien Maartens automatisering aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Maartens automatisering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maartens automatisering is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Maartens automatisering aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Maartens automatisering beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Maartens automatisering is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maartens automatisering aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maartens automatisering toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Maartens automatisering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Maartens automatisering of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Naar de index

06-07 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Maartens automatisering voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Maartens automatisering toerekenbaar is. Indien Maartens automatisering uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Maartens automatisering zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Maartens automatisering, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Maartens automatisering en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Naar de index

06-08 Intellectuele eigendom

Maartens automatisering behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Maartens automatisering heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht

Naar de index

06-09 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maartens automatisering partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Maartens automatisering is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Maartens automatisering het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Naar de index

07 - Targets en streefdatums

07-01 Algemeen

Hoewel veel opdrachtgevers een streefdatum opgeven, is het niet altijd mogelijk deze te honoreren. Maartens automatisering is een éénmanszaak en doet meer dan alleen het bouwen van websites of leveren van goederen. Voorrang hebben de opdrachtgevers met een onderhoudsabonnement, een webhostingsabonnement (in geval van storing), en opdrachtgevers die reeds een opdracht hebben gegeven. Daarnaast zal Maartens automatisering bij ziekte korter dan 1 maand geen invaller zoeken voor webdesign en scripting. Voor webhosting en onderhoud is wel een backup aanwezig. Deze keuze is gemaakt omdat een goede scripter rond de 100 euro per uur kost, en dit de prijs enorm zou opdrijven.

Naar de index

07-02 Producten

Heeft u een product besteld bij Maartens automatisering (hardware of bestaande software), dan is de aflevertijd meestal 4 tot 5 werkdagen afhankelijk van het in voorraad zijn van dit product. Is een product niet in voorraad dan is de aflevertijd maximaal 10 werkdagen. Indien Maartens automatisering verwacht dat de aflevering langer zal duren wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht. De opdrachtgever mag dan kiezen of deze wil wachten of dat deze de opdracht wil annuleren.

Naar de index

07-03 Bij een onderhoudscontract

Indien een opdrachtgever een onderhoudscontract heeft afgesloten met Maartens automatisering en er zijn nog voldoende uren over voor het lopende jaar dan zal Maartens automatisering eerst samen met de opdrachtgever de urgentie bepalen. Indien de urgentie hoog is zal de dienst binnen maximaal 48 uren worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is om de opdrachtgever zo snel mogelijk te helpen. Het kan ook zijn dat de opdracht dusdanig complex is, dat er eerst naar een tussenoplossing wordt gezocht. Niet urgente zaken worden volgens het normale diensten schema afgehandeld maar wel met voorrang op opdrachtgevers zonder onderhoudscontract.

Naar de index

07-04 Storing website

Indien opdrachtgever bij ons host heeft deze recht op zeer snelle hulp indien een website onbereikbaar is. Middels SMS of whatsapp (zie bereikbaarheid), kan de opdrachtgever 24 uur per dag, 365 dagen per jaar het probleem doorgeven. Is het probleem te wijten aan de opdrachtgever zelf, dan nog zal Maartens automatisering het probleem op proberen te lossen. De kosten kunnen dan wel worden doorberekent. Problemen die niet aan de opdrachtgever te wijten zijn worden uiteraard kosteloos verholpen. Het streven van Maartens automatisering is om de werkzaamheden te starten binnen 1 uur nadat de storing bij Maartens automatisering bekend is.

Naar de index

07-05 Webdesign en scripting

De aflevertijd van webdesign en scripting is moeilijk vast te stellen. Dit heeft te maken met de volgende punten:

 • Zijn alle gegevens aangeleverd door opdrachtgever en is alles duidelijk?
 • Is het een simpele opdracht of betreft het een grote of complexe opdracht?
 • In geval van een simpelscript, worden de templates netjes aangeleverd, of moet Maartens automatisering deze nog maken of bewerken?
 • Zijn er tijdens de bouw extra wensen, zo ja hoe complex of uitgebreid zijn deze?
 • Voldoet de testlocatie aan alle eisen (server).
 • Komen er tijdens de bouw veel calamiteiten voor (diensten met onderhoudscontract, storing bij websites)?

Maartens automatisering zal er alles aan doen om een website of script(s) zo snel mogelijk op te leveren. Echter kan Maartens automatisering hiervoor geen enkele termijn voor opgeven. Het is wel mogelijk om een harde target te hanteren maar dit is een service apart, zie volgende alinea.

Naar de index

07-06 Harde target

Het is mogelijk om een harde target (streefdatum) te bepalen voor het ontwikkelen van een website of script. Indien opdrachtgever aangeeft een harde target te willen hanteren zal Maartens automatisering bekijken of dit haalbaar is. Indien het haalbaar is kan een gedeelte of van de opdracht door derden worden gedaan in geval van tijdsnood. De kosten voor het inhuren van derden wordt doorberekend aan de opdrachtgever. Deze kosten worden verhoogd met 15% management fee voor Maartens automatisering. Deze kosten zijn nodig omdat de opdracht moet worden begeleid en gecontroleerd. De kosten van deze externe hulp kan oplopen tot 100 euro per uur (afhankelijk van de complexiteit). Een harde target kan dus een zeer kostbare zaak zijn, en indien niet noodzakelijk raad Maartens automatisering dit dan ook altijd af.

Naar de index

Voorwaarden
Verwerking
Privacy
Contact
Sitemap

Meer gegevens op de contactpagina
Volg mij op Facebook
Actief sinds 2012 (12 jaren) voor zowel particulieren als bedrijven.